Arbeidsauditoraat

Het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties is samengesteld uit magistraten van het arbeidsauditoraat en van het arbeidsauditoraat-generaal die hun ambt vervullen binnen het rechtsgebied van de rechtbank waaraan zij verbonden zijn.

De magistraten van de arbeidsauditoraten hebben burgerrechtelijke en strafrechtelijke opdrachten.

Strafrechtelijke opdracht van het Openbaar Ministerie bij de arbeidsjurisdicties

Het arbeidsauditoraat voert de richtlijnen uit van het strafrechtelijk beleid van de Minister van Justitie en van het College van Procureurs-generaal.

De arbeidsauditeur zit de Arrondissementscel voor.

In de uitoefening van deze opdracht kunnen de auditeurs:

  • onderzoeken of aanvullende onderzoeken vragen aan de sociale inspectiediensten,
  • het dossier in onderzoek geven,
  • strafrechtelijke vervolgingen instellen bij de correctionele rechtbank en de politierechtbank,
  • de betaling van een minnelijke schikking voorstellen (de bedragen worden door de arbeidsauditeur vastgesteld binnen de wettelijke grenzen daartoe bepaald),
  • zonder gevolg klasseren en in voorkomend geval de zaak doorzenden naar de ambtenaar van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Directie van de administratieve geldboeten), die bevoegd is om een administratieve geldboete op te leggen,
  • een burgerlijke vordering instellen bij de arbeidsrechtbank.

De uitoefening van de strafvordering vormt een van de opdrachten van het openbaar ministerie en zelfs zijn belangrijkste opdracht in strafzaken. Voor de inbreuken op de sociale wetgeving wordt de vervolging door de arbeidsauditeur uitgeoefend voor de correctionele rechtbanken. Voor bepaalde materies die het vervoer betreffen, kan de auditeur een aantal specifieke vervolgingen uitoefenen voor de politierechtbank.

Wanneer beroep wordt aangetekend stellen de magistraten van het arbeidsauditoraat-generaal de vervolging in voor het hof van beroep.