Guidelines bouwsector

Deze guidelines hebben als doel om duidelijke richtlijnen te formuleren voor zowel de bouwondernemingen als de sociale partners. Alle betrokken inspectiediensten passen deze richtlijnen op een uniforme wijze toe zodat voor alle partijen binnen de bouwsector een gelijk speelveld gecreëerd wordt.

Om de specifieke sectorgebonden problemen aan te pakken, organiseerde de Staatssecretaris voor bestrijding van de sociale fraude, rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen uit de bouwsector.
Op 22 juni 2012 werd een samenwerkingsakkoord getekend tussen de inspectiediensten, SIOD en de Sociale Partners in de bouwsector.
Een Plan Eerlijke Concurrentie voor de bouwsector werd ondertekend op 8 juli 2015 door

  • De sociale partners: Confederatie Bouw, Bouwunie, Fema, ABVV, ACV en ACLVB;
  • De SIOD voor TSW, SI, RSZ, RSVZ, RVA ;
  • De staatssecretaris bevoegd voor bestrijding van de sociale fraude, de minister van Werk ende minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Sociale dumping en sociale fraude zijn verwante begrippen die er beiden toe leiden dat:

  • Afbreuk wordt gedaan aan de sociale rechten van werknemers en/of zelfstandigen;
  • De overheid inkomsten ontbeert.

Sociale dumping in de bouwsector kan worden omschreven als:
“Een geheel van handelingen waarbij door middel van het niet naleven van de geldende nationale, Europese en internationale regelgeving afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de werknemer of de zelfstandige waardoor de opdrachtgever of gebruiker een oneerlijk verkregen concurrentieel voordeel geniet, dat hij zonder de overtreding van de regelgeving niet zou kunnen bekomen hebben en waardoor de overheid inkomsten misloopt.”