Organisatie

De vernieuwde SIOD bestaat uit een staf, een strategisch comité en twee structurele overlegcomités. De arrondissementscellen maken ook deel uit van de SIOD. 

De staf

Samengesteld uit:

 • De directeur van de SIOD;
 • Experten belast met de ondersteuning van de directeur bij het opstellen en opvolgen van het strategisch plan en het operationeel actieplan;
 • Een magistraat van een arbeidsauditoraat en/of van een arbeidsauditoraat-generaal;
 • Een lid van de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • SIOD-coördinatoren: het betreffen sociaal inspecteurs afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • Een secretariaat dat de staf bijstaat.

Doelstellingen:

De staf is belast met de uitvoering van de opdrachten van de SIOD. De SIOD-coördinatoren zorgen voor de ondersteuning van de arrondissementscellen.

Het strategisch comité

Samengesteld uit:

 • Het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van sociale fraude of zijn vertegenwoordiger;
 • De ministers bevoegd voor Sociale Zaken, Werk Justitie en Zelfstandigen of hun vertegenwoordiger;
 • De directeur van de SIOD;
 • De administrateurs-generaal van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen, de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • De voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
 • De procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal.

Het strategisch comité wordt voorgezeten door het regeringslid dat bevoegd is voor de bestrijding van de sociale fraude.

Doelstellingen:

 • Opmaken van het strategisch plan sociale fraudebestrijding voor de komende vier jaar rekening houdend met de bestuursovereenkomsten van de OISZ en de FOD’s;
 • Valideren van het strategisch meerjarenplan (voor 4 jaar);
 • Valideren van het jaarlijks actieplan;
 • Valideren van de voorgestelde strategieën;
 • Valideren van de KPI’s (kritieke prestatie-indica­toren) per inspectiedienst m.b.t. de uitvoering van het jaarlijks actieplan (b.v. aantal acties in een bepaalde sector, b.v. x% positieve controles, enz.)

De twee structurele overlegcomités

Samengesteld uit:

 • De directeur van de SIOD, die het comité voorzit;
 • Een SIOD-vertegenwoordiger per comité;
 • De leidende ambtenaren van de federale inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen en het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • De procureur-generaal aangesteld door het College van procureurs-generaal en een vertegenwoordiger van de Raad van Arbeidsauditeurs;
 • De vertegenwoordigers van de regionale inspectiediensten die deelnemen met raadgevende stem;
 • De leidende ambtenaar van de Directie van de Administratieve geldboeten van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Doelstellingen:

 • De coördinatie van de uitvoering van het operationeel actieplan;
 • Het voorstellen van kritische succesfactoren en kritische prestatie-indicatoren, de opvolging ervan te verzekeren en er over te rapporteren;
 • Het formuleren van voorstellen tot standaardisering van de werkprocessen;
 • Het opvolgen van de acties en erover rapporteren;
 • Het formuleren van voorstellen tot vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving aan de regering via het strategisch comité.

Arrondissementscellen

De arrondissementscel (hierna “cel” genoemd) is een orgaan (en onderdeel van de SIOD – Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dat per gerechtelijk arrondissement is opgericht en voorgezeten door de arbeidsauditeur.

In elke cel zetelen vertegenwoordigers van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) , het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Verder zijn ook de Federale Overheidsdienst Financiën, het Parket van de Procureur des Konings en de federale politie vertegenwoordigd en kunnen vertegenwoordigers van andere openbare instellingen van sociale zekerheid worden uitgenodigd. 

Ook de gewestelijke inspectiediensten die bevoegd zijn voor tewerkstelling, kunnen deel uitmaken van de arrondissementscellen.

Opdracht van de arrondissementscel

De cel heeft als kernopdracht op lokaal niveau de controles op de naleving van de verschillende sociale wetgevingen in verband met de illegale arbeid en de sociale fraude te organiseren en te coördineren.

Een van de opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het aansturen van de acties die de arrondissementscellen voeren in het kader van hun strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties kaderen in de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gericht op de strijd tegen de sociale fraude.

Controleacties van de arrondissementscel

De gemeenschappelijke, onaangekondigde controleacties van een arrondissementscel zijn gericht op de strijd tegen de sociale fraude en illegale arbeid en worden uitgevoerd op de arbeidsplaats (werven, keuken,…) bij Belgische en buitenlandse werkgevers en werknemers.

De door de cellen uitgevoerde controles zijn zowel gericht op bijdragefraude als op uitkeringsfraude.