Opdrachten

De wettelijke opdrachten van de SIOD zijn:

 • Het beleid voorbereiden zoals vastgesteld door de Ministerraad inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude, ter uitvoering van het strategisch plan en het operationeel actieplan;
 • De preventieacties sturen en opzetten die nodig zijn voor de uitvoering van dit beleid;
 • Het voorbereiden van de samenwerkingsprotocollen tussen de federale overheid en de gewesten betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude;
 • De trimestriële evaluatie van de realisatiegraad van de verschillende elementen van het jaarlijks operationeel actieplan;
 • Het voorbereiden van richtlijnen ter uitvoering van het operationeel actieplan voor de arrondissementscellen;
 • De nodige inhoudelijke bijstand verlenen aan de bevoegde besturen en diensten inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude;
 • Studies uitvoeren over de problematiek van illegale arbeid en sociale fraude en het mogelijk maken meer gerichte acties te ondernemen;
 • Zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en voor hun ondersteuning via de overlegcomités;
 • Het identificeren van de gemeenschappelijke opleidingsbehoeften van de personeelsleden van de inspectiediensten en zorgen voor de nodige opleidingen;
 • Een extern communicatiebeleid voorbereiden voor het strategisch comité;
 • Het opvolgen van de uitvoering van de door de minister(s) gesloten partnerschapsovereenkomsten en er over rapporteren aan het strategisch comité;
 • Het coördineren van de informatie meegedeeld door de inspectiediensten bevoegd voor de strijd tegen illegale tewerkstelling;
 • Een visie ontwikkelen en voorbereiden van strategieën om sociale fraude aan te pakken;
 • Het organiseren van een structureel overleg met de diverse betrokken instellingen waaronder de regio's die actief meewerken aan de strijd tegen de sociale fraude en andere relevante actoren;
 • Een internationale samenwerking tussen inspectiediensten op punt zetten in het kader van hun gezamenlijke acties en de opvolging ervan verzekeren.