Arrondissementscel

De arrondissementscel (hierna “cel” genoemd) is een orgaan (en onderdeel van de SIOD – Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) dat per gerechtelijk arrondissement is opgericht en voorgezeten door de arbeidsauditeur.

In elke cel zetelen vertegenwoordigers van de inspectiediensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ) , het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Verder zijn ook de Federale Overheidsdienst Financiën, het Parket van de Procureur des Konings en de federale politie vertegenwoordigd en kunnen vertegenwoordigers van andere openbare instellingen van sociale zekerheid worden uitgenodigd. Ook de gewestelijke inspectiediensten die bevoegd zijn voor tewerkstelling kunnen deel uitmaken van de arrondissementscellen.

Ook de gewestelijke inspectiediensten die bevoegd zijn voor tewerkstelling, kunnen deel uitmaken van de arrondissementscellen.

Opdracht van de arrondissementscel

De cel heeft als kernopdracht op lokaal niveau de controles op de naleving van de verschillende sociale wetgevingen in verband met de illegale arbeid en de sociale fraude te organiseren en te coördineren.

Een van de opdrachten van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is het aansturen van de acties die de arrondissementscellen voeren in het kader van hun strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale fraude. Deze acties kaderen in de uitvoering van het jaarlijks actieplan, gericht op de strijd tegen de sociale fraude.

Controleacties van de arrondissementscel

De gemeenschappelijke, onaangekondigde controleacties van een arrondissementscel zijn gericht op de strijd tegen de sociale fraude en illegale arbeid en worden uitgevoerd op de arbeidsplaats (werven, keuken,…) bij Belgische en buitenlandse werkgevers en werknemers.

De door de cellen uitgevoerde controles zijn zowel gericht op bijdragefraude als op uitkeringsfraude.