Guidelines

Guidelines transportsector

Om de specifieke sectorgebonden problemen aan te pakken, organiseerde de Staatssecretaris voor bestrijding van sociale fraude in 2015 rondetafelgesprekken met alle betrokken partijen uit de transportsector. Deze gesprekken werden op 3 februari 2016 succesvol afgesloten met de ondertekening van een protocolakkoord en een plan voor eerlijke concurrentie (PEC) in de transportsector.

De Guidelines over de interpretatie van de Europese en Belgische regelgeving door inspectiediensten werden opgemaakt in uitvoering van het actiepunt 1 van het PEC Transport. Ze hebben als doel om duidelijke richtlijnen te formuleren voor zowel de (transport)ondernemingen als de sociale partners. Alle betrokken inspectiediensten passen deze richtlijnen op een uniforme wijze toe zodat een gelijk speelveld gecreëerd wordt dat van toepassing is voor alle spelers binnen de transportsector.

Guidelines bouwsector (13/01/2020)

De Guidelines voor de sector bouw vloeien voort uit het samenwerkingsprotocol dat op 22/06/2012 werd getekend tussen de sociale inspectiediensten, SIOD en de sociale partners in de bouwsector, alsook uit het Plan Eerlijke Concurrentie voor de bouwsector dat werd ondertekend op 8/07/2015.

Deze Guidelines hebben als doel om duidelijke richtlijnen te formuleren voor zowel de bouwondernemingen als voor de sociale partners. Alle betrokken sociale inspectiediensten passen deze richtlijnen op uniforme wijze toe zodat een gelijk speelveld wordt gecreëerd dat van toepassing is op alle spelers binnen de bouwsector.

Guidelines metaal- en technologiesector

De guidelines voor de metaal- en technologiesector zijn gegroeid uit het Plan Eerlijke Concurrentie in deze sector dat op 21 juni 2017 werd ondertekend.

Om sociale fraude en sociale dumping te voorkomen, is het voor alle actoren in de sector van belang om eenvoudige en duidelijk geformuleerde regels te bekomen. De guidelines in de metaal en technologiesector zijn het resultaat van grondig overleg tussen de inspectiediensten, de SIOD en de sociale partners in de sector. Ze bieden een houvast aan de ondernemingen en werknemers om hun rechten te herkennen.     

Guidelines betaalde sportbeoefenaars

De guidelines voor betaalde sportbeoefenaars.

De guideline betreffende de betaalde sportbeoefenaars, met de belangrijkste regels die voor deze werknemers in acht moeten worden genomen op het gebied van sociale zekerheid, werk en werkgelegenheid, is bijgewerkt naar aanleiding van de publicatie van het Koninklijk Besluit van 16/04/2020 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat als bezoldigde sporter moet worden beschouwd en de nietigverklaring van de wet van 18/07/2018 betreffende het herstel van de economie en de versterking van de sociale samenhang.